March 23, 2019 10:00 AM to 12:00 PM

Tất cả các cầu cần thiết và các chương trình trợ giúp để con của bạn có thể có đời sống tốt hơn được cung cấp từ trung tâm vung đều được ghi trong Kế hoạch Chương trình Cá nhân (Individual Program Plan).  Ví dụ như vấn để giữ trẻ, nghĩ ngơi, đào tạo nghề nghiệp, huấn luyện kỹ năng từ sống, các phương tiện công nghệ trợ giúp trong sinh hoạt hàng ngày…

SARC sẽ cung cấp các nhu cầu cho cháu nếu được ghi trong IPP.  Quyền hạn và trách nhiệm của phụ huynh và chính người khách hàng của trung tâm vùng là gì đối với IPP của mình?  Nếu trung tâm vùng từ chối những nhu cầu thì sẽ làm gì?  

Trung tâm Bảo về Quyền lợi Khách hàng của Tiểu bang California-chuyên trách cho khách hàng của SARC sẽ giới thiệu với các bạn làm thế nào để cô IPP đầy đủ nhất và vấn đề khiếu nại sẽ tiến hành như thế nào.  

Get Seats
Print Friendly, PDF & Email