March 15, 2019 10:00 AM to 12:00 PM

PHP luôn mong muốn được phục vụ cộng đông người Việt có con và người thân yêu với khuyết tật về sự phát triển nhiều hơn. Chúng tôi sẽ đến để trực tiếp trả lời các câu hỏi trong mọi vấn đề về chương trình giáo dục, y tế, vấn để chăm sóc, dịch vụ xã hội, SSI, IHSS…tại trung tâm công động của người Việt sinh sống.     

Xin hãy ghi danh để làm hẹn tại số (408)727-5775 sơ chuyển tiếp 117 hay email cho chúng tôi qua địa chỉ điện thư: minh@php.com hoặc trực tiếp đến và nói chuyện với chúng tôi.  

Trung Tâm Cộng Đồng Việt-Mỹ, Vietnamese-American Community Center

2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122

Get Seats
Print Friendly, PDF & Email