Dự án Giảm thiểu Sự khác biệt do Sở Dịch vụ Phát triển tài trợ có mục đích tăng tỷ lệ các gia đình nói tiếng Tây Ban Nha và gốc Á sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Vùng.

Dữ liệu của Trung tâm Vùng cho thấy tỷ lệ các gia đình nói tiếng Tây Ban Nha và gốc Á sử dụng các dịch vụ của Trung Tâm Vùng rất thấp, kể cả chương trình Early Start. Vì vậy, Dự án Giảm thiểu Sự khác biệt hướng đến việc tăng mức độ tiếp cận của các khách hàng này với các dịch vụ được cung cấp.

Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp, buổi thảo luận, lớp học trực tuyến và hội nghị cho cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha và gốc Á bằng ngôn ngữ của họ.