Thủ tục giấy tờ, thủ tục giấy tờ, và nhiều thủ tục giấy tờ khác!

Với người chăm sóc trẻ em và người lớn bị khuyết tật với nhiều khác biệt, Sổ tay Chăm sóc Gia đình là một hệ thống thiết thực để quản lý tất cả các thủ tục giấy tờ – IEP’s, các đánh giá, các ghi chú của nhà trị liệu và bác sĩ, các kế hoạch Lấy trẻ – người thân khuyết tật làm trung tâm.

Với Sổ tay Chăm sóc Gia đình, các thông tin được giữ lại với nhau và sẵn sàng chia sẻ với tất cả các nhà chuyên môn và người chăm sóc khác trong cuộc sống của người thân yêu của bạn. Điều chỉnh định dạng kỹ thuật số này phù hợp với thông tin của trẻ hoặc người thân của bạn, đăng hình ảnh lên và gắn thông tin vào tài liệu hoặc các liên kết đến các tệp hoặc phương tiện kỹ thuật số vào đó. Mọi thứ sẽ ở Sổ tay Chăm sóc Gia đình, sẵn sàng truy cập bất cứ khi nào bạn cần.

Sổ tay Chăm sóc Gia đình có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Mẫu được tải xuống và sử dụng MIỄN PHÍ.

Sổ tay Chăm sóc Gia đình được tài trợ một phần bởi Bộ Dịch vụ Phát triển California.