Tháng Ba 9, 2020 5:30 PM to 6:30 PM

Ngày 9 tháng 3 năm 2020 từ 5:30 PM đến 6:30 PM

Tham gia với chúng tôi để trình bày về cách cung cấp dịch vụ, sau đó thảo luận về cách tiếp cận và đảm bảo mọi người biết các quyền lợi của họ và cách yêu cầu dịch vụ. Facebook trực tiếp.

Print Friendly, PDF & Email