Tháng Bảy 20, 2021 7:00 PM to 8:00 PM

Việc chuyển đổi từ chương trình Early Start sang các dịch vụ khác khi trẻ đạt 3 tuổi có thể gây nhầm lẫn cho nhiều phụ huynh. Có rất nhiều dịch vụ có sẵn- làm thế nào để quý vị biết điều gì là tốt nhất cho con mình? Làm thế nào để chúng ta biết cái nào phù hợp với con mình? Chúng tôi bắt đầu bằng việc đánh giá xem một đứa trẻ có hội đủ điều kiện nhận chương trình Early Start hay không và các dịch vụ của nó như thế nào. Sau đó, chúng tôi đi sâu vào thực tiễn chuyển tiếp và xem xét các hệ thống và dịch vụ có sẵn cho trẻ em ở độ 3 tuổi, và các bằng cấp khác nhau cho mỗi trẻ. Chúng tôi cung cấp thông tin về IEP thông qua hệ thống trường học và IPP thông qua Trung tâm Khu vực, cùng với các dịch vụ khác sẵn có. Chúng tôi xác định những điều luật bắt buộc đối với quá trình chuyển đổi khi 3 tuổi và cung cấp thông tin về các phương pháp được khuyến nghị để các gia đình có thể điều hướng thành công quá trình chuyển đổi khi 3 tuổi.

Chuỗi hội thảo trực tuyến gồm 3 phần về Chuyển đổi từ Chương trình Early Start cho trẻ 3 tuổi.
07/20 sẽ tập trung vào IFSP đến IPP (Trung tâm Khu vực).
07/27 sẽ tập trung vào IFSP đến IEP.
08/03 sẽ tập trung vào các lựa chọn khác có sẵn cho các gia đình.

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email