Tháng Sáu 24, 2022 10 AM to 12 PM

Dịch vụ IHSS chỉ được cung cấp cho những người đang hưởng MediCal, bao gồm cả những người được hưởng dịch vụ theo chương trình Miễn trừ từ các Trung tâm Vùng. Con của quý vị có thể sống tại nhà của quý vị hoặc nhà riêng của mình mà vẫn được hưởng dịch vụ này. Quý vị thậm chí có thể được trả công như là nhà cung cấp dịch vụ. Con của quý vị không phải sống trong một cơ sở chăm sóc chuyên môn. Nếu quý vị đang cân nhắc về việc đăng ký chương trình Hỗ trợ Sinh sống, thì cần sử dụng dịch vụ này trước khi được hưởng quyền lợi từ chương trình Hỗ trợ Sinh sống, nếu hội đủ điều kiện.

Nếu con của quý vị đang được hưởng IHSS – người ấy có đang được nhận đủ số giờ dịch vụ theo quyền lợi và nhu cầu phù hợp không? Các dịch vụ được cung cấp dựa trên nhu cầu và có thể bao gồm:

– Dịch vụ việc nhà (hút bụi, lau bụi, v.v…)

– Các dịch vụ liên quan (chuẩn bị bữa ăn, mua sắm, giải quyết việc vặt, v.v…)

– Di chuyển

– Dọn dẹp, đảm bảo an toàn sân vườn

– Giám sát bảo vệ
Hội thảo này do SVCF tài trợ một phần

Đăng ký ở đây
Print Friendly, PDF & Email