Tháng Sáu 5, 2023 7:00 PM to 8:30 PM

Quý vị có thể cảm thấy bối rối khi tìm hiểu và thiết lập Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt cho con em mình không? Hãy tham gia nhóm sinh hoạt Hỗ Trợ Phụ Huynh – Tiếp Cận Hữu Hiệu trong Giáo Dục Đặc Biệt. Các nhân viên của chúng tôi sẽ giúp quý vị trở thành người tham gia tích cực trong hành trình giáo dục của con. Mục tiêu của chúng tôi là giúp quý vị nắm rõ các bước của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biêt, bao gồm từ việc yêu cầu đánh giá nhu cầu từ 3 đến 21 tuổi, giáo dục đặc biệt bao gồm những gì, các yếu tố của một Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP), cũng như lên kế hoạch cho giáo dục trung học và thời kỳ chuyển giao sang tuổi trưởng thành. Khi quý vị có đầy đủ thông tin, con của quý vị sẽ có cơ hội nhận được Chương Trình Giáo Dục toàn diện hơn. Xin đăng ký trước cho cuộc họp này. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận chứa thông tin về việc tham gia cuộc họp.

#edusgvt
#sgvt

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email