Tháng Chín 15, 2021 7:00 PM to 8:00 PM

Tham gia sinh hoạt Nhóm Hỗ Trợ Phụ Huynh Chương Trình Early Start, phụ huynh cùng nhau trao đổi các mốc phát triển ngôn ngữ, các dấu hiệu chậm nói và các cách hỗ trợ từ gia đình.

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email