Tháng Sáu 23, 2021 7:00 PM to 8:00 PM

Chủ đề: Các dịch vụ của Trung Tâm Khu vực. Đây là buổi sinh hoạt Nhóm Hỗ trợ thường kỳ cho Phụ huynh mỗi tối thứ 4 hằng tháng về Dịch vụ Phúc lợi công cộng cho gia đình có con có nhu cầu đặc biệt

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email