Parents Helping Parents giúp quý vị tìm hiểu về các phúc lợi công cộng, chương trình nào phù hợp với con em quý vị, cũng như cách đăng ký chương trình đó.

Chúng tôi giúp đỡ như thế nào

Chúng tôi tổ chức những buổi thảo luận miễn phí về cách tiếp cận các phúc lợi công như Dịch vụ Hỗ trợ Tại gia (IHSS), Trợ cấp An Sinh (SSI) và MediCal.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn riêng tư với mức phí $40/giờ. Nếu con quý vị là khách hàng của Trung tâm Vùng San Andreas, quý vị có thể yêu cầu trung tâm chi trả cho dịch vụ này.

Do số lượng nhân viên hạn chế, chúng tôi tha thiết đề nghị quý vị xem các video E-Learning hoặc tham dự một buổi thảo luận của chúng tôi trước khi yêu cầu được tư vấn.

Thảo luận (E-Learning hiện cũng có sẵn tại PHP.com)

Trợ cấp An Sinh (SSI)

Tìm hiểu cách đăng ký SSI dưới danh nghĩa thành viên gia đình trong buổi hướng dẫn này. Quý vị sẽ được tìm hiểu cách gia tăng khả năng đơn đăng ký được chấp thuận ngay trong lần đầu tiên. Những người tham gia sẽ được nghe nói chuyện, thảo luận, thực hành cách viết đơn và trả lời phỏng vấn.

Dịch vụ Hỗ trợ Tại gia (IHSS)

Dịch vụ IHSS chỉ được cung cấp cho những người đang hưởng MediCal, bao gồm cả những người được hưởng dịch vụ theo chương trình Miễn trừ từ các Trung tâm Vùng. Con của quý vị có thể sống tại nhà của quý vị hoặc nhà riêng của mình mà vẫn được hưởng dịch vụ này. Quý vị thậm chí có thể được trả công như là nhà cung cấp dịch vụ. Con của quý vị không phải sống trong một cơ sở chăm sóc chuyên môn.  Nếu quý vị đang cân nhắc về việc đăng ký chương trình Hỗ trợ Sinh sống, thì cần sử dụng dịch vụ này trước khi được hưởng quyền lợi từ chương trình Hỗ trợ Sinh sống, nếu hội đủ điều kiện.

Nếu con của quý vị đang được hưởng IHSS –  người ấy có đang được nhận đủ số giờ dịch vụ theo quyền lợi và nhu cầu phù hợp không? Các dịch vụ được cung cấp dựa trên nhu cầu và có thể bao gồm:

– Dịch vụ việc nhà (hút bụi, lau bụi, v.v…)

– Các dịch vụ liên quan (chuẩn bị bữa ăn, mua sắm, giải quyết việc vặt, v.v…)

– Di chuyển

– Dọn dẹp, đảm bảo an toàn sân vườn

– Giám sát bảo vệ

Để biết thêm thông tin về các Phúc lợi Công cộng được hướng dẫn tại PHP, vui lòng xem Lịch Sự kiện của chúng tôi.