Chia sẻ Hành trình là một loạt buổi họp theo chủ đề nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ kéo dài trong sáu tuần.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị đến tham dự bất kỳ chủ đề nào hoặc tất cả các chủ đề của chương trình Chia sẻ Hành trình. Dù quý vị đến tham dự một hay tất cả các buổi họp, Parents Helping Parents cũng sẽ luôn sẵn sàng để hỗ trợ quý vị. Cánh cửa của chúng tôi luôn rộng mở kể từ thời điểm con của quý vị được chẩn đoán hay nghi ngờ có khuyết tật. Quý vị không đơn độc trong thời điểm đầy xáo trộn và khó khăn này. Chúng ta sẽ cùng nhau lên hế hoạch để giúp đỡ quý vị, con của quý vị cùng toàn thể gia đình hướng đến tương lai.

Sáu chủ đề của chương trình Chia sẻ Hành trình bao gồm:

– Chiến lược Tự chăm sóc Bản thân & Thấu hiểu nỗi đau buồn của cha mẹ
– Thu xếp một Medical Home (Chương trình chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm) và Hồ sơ Bệnh án
– Công cụ Bổ trợ mới nhất: One Page Profile (Lý lịch trong Một trang)
– Cần ứng xử như thế nào khi trẻ có hành vi thách thức
– Tổng quan về các Phúc lợi Công cộng
– Bồi đắp sự vững vàng với 5 yếu tố bảo vệ

Chia sẻ Hành trình được cung cấp bằng tiếnh Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Vui lòng xem lịch sự kiện của chúng tôi để biết cuộc họp phù hợp với quý vị.

Chi phí cho cả 6 tuần: Miễn phí với hội viên của PHP, $25 nếu không phải là hội viên

Chi phí cho mỗi chủ đề họp: Miễn phí với hội viên của PHP, $10 nếu không phải là hội viên

*Việc Gây quỹ cho Trung tâm Vùng San Andreas có thể được tổ chức
PHP’s vendor code: ZS0105
Service ID: 102-SJ