Parents Helping Parents hỗ trợ, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho các gia đình và cộng đồng để cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

• Nhiệm vụ của PHP là giúp đỡ trẻ em và người lớn có nhu cầu đặc biệt nhận được sự hỗ trợ và dịch vụ mà họ cần để đạt được đầy đủ tiềm năng của mình bằng cách cung cấp thông tin, đào tạo và nguồn lực để xây dựng gia đình vững mạnh và cải thiện hệ thống chăm sóc.

• Thông qua dịch vụ PHP, cha mẹ tìm thấy hỗ trợ và hướng dẫn thực tế và tình cảm của nhân viên và peer-cố vấn, giáo dục, hội thảo, và cơ hội để thực hiện thay đổi tích cực cho người khuyết tật mức độ tiểu bang và địa phương. Hỗ trợ đa ngôn ngữ / văn hóa được cung cấp bang tiếng Tây Ban Nha, Việt Nam, Nhật Bản, Ả Rập, Tiếng Hin-ddi, Gujarati, tiếng Hoa và các ngôn ngữ khác.

• Trẻ em tìm thấy niềm vui, các cuộc hội thảo, những người bạn mới và một vòng tròn hỗ trợ có thể kéo dài suốt đời. Các chuyên gia tìm kiếm thông tin liên quan và tài nguyên, ý tưởng để đưa vào, các dịch vụ công nghệ hỗ trợ cho học sinh/ khách hàng của họ, hợp tác, tiếp tục các cơ hội giáo dục và nhiều hơn nữa.