Parents Helping Parents hỗ trợ, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho các gia đình và cộng đồng để cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.