Parents Helping Parents sẽ giúp quý vị tìm các dịch vụ tại trường học hoặc trong cộng đồng phù hợp với con em có khuyết tật trong độ tuổi thanh thiếu niên của quý vị.

Chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm hiểu quá trình đánh giá nhu cầu giáo dục đặc biệt. Quý vị sẽ biết được liệu con mình có được hưởng dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách trở thành người trợ giúp cho con mình và tham gia tích cực vào quá trình học tập của con. Chúng tôi sẽ chùng quý vị thảo luận về các dịch vụ khác mà con hoặc gia đình quý vị có thể cần đến. Các dịch vụ này có thể bao gồm trị liệu, công nghệ hỗ trợ, kế hoạch giáo dục cá nhân, phúc lợi công cộng, v.v…

Khi con quý vị lớn lên và bước vào tuổi trưởng thành, Parents Helping Parents sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị trong việc tìm kiếm các dịch vụ dành cho thanh thiếu niên có nhu cầu đặc biệt mà con quý vị đủ điều kiện thụ hưởng.

Hãy khám phá các dịch vụ của chúng tôi, và cho chúng tôi biết chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ quý vị!