Tất Cả đều ở đầy!

Thủ tục giấy tờ, thủ tục giấy tờ và nhiều thủ tục giấy tờ khác!


Những người chăm sóc nhu cầu đặc biệt, đây là một hệ thống nhanh chóng để quản lý các thủ tục giấy tờ; IEP, đối với các đánh giá, đối với các ghi chú của nhà trị liệu và bác sĩ, đối với các kế hoạch Lấy con người làm trung tâm.
Giữ nó lại với nhau và sẵn sàng chia sẻ với tất cả các chuyên gia và người chăm sóc trong cuộc sống của người thân yêu của bạn. Tùy chỉnh định dạng kỹ thuật số này với thông tin của trẻ em hoặc người lớn của bạn, tải lên hình ảnh và nhúng thông tin vào tài liệu hoặc nhúng các liên kết đến các tệp hoặc phương tiện kỹ thuật số khác vào nó. Mọi thứ sẽ ở đây, sẵn sàng để truy cập.


Sổ tay Chăm sóc Gia đình có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Mẫu được tải xuống và sử dụng MIỄN PHÍ. Chỉ cần nhấp vào liên kết, tạo một bản sao (nhấp vào tệp, sau đó tạo bản sao) và chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu của bạn và người thân của bạn. Công cụ kỹ thuật số này có thể phát triển và thay đổi cùng với người thân yêu của bạn.