Hội thảo trên web này đã được ghi lại bằng tiếng Anh. Phụ đề tiếng Việt có thể được chọn trong cài đặt YouTube.

Video này chứa những kiến thức cơ bản về Bảo tồn và các lựa chọn thay thế của nó. Đây là những lựa chọn để cha mẹ tiếp tục hỗ trợ việc ra quyết định cho người thân bị khuyết tật trở thành người lớn. Thông tin được trình bày bởi Quyền của Người khuyết tật California.
Làm Sao Chọn Phụ Đề Bằng Tiếng Việt.

Ở California, nhận quyền bảo quản là một quy trình của tòa án, trong đó thẩm phán quyết định xem một cá nhân có thể chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, quần áo, chỗ ở, tài chính hoặc nhu cầu cá nhân của họ hay không. Thẩm phán có thể tước bỏ một số quyền quan trọng này nếu quyền bảo quản được cấp. Một người có trách nhiệm có thể được thẩm phán chỉ định để đưa ra quyết định cho bạn. Tòa án gọi người đó là “người bảo quản”. Tòa án gọi bạn là “người được bảo quản”. Quyền bảo quản chỉ dành cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Thay thế cho vai trò bảo quản / Ra quyết định được hỗ trợ (SDM) là khi bạn sử dụng bạn bè, gia đình và chuyên gia đáng tin cậy để giúp bạn hiểu các tình huống và lựa chọn trong cuộc sống của mình. Đó là một cách để tăng khả năng độc lập của bạn. Nó khuyến khích bạn và cho bạn sức mạnh để đưa ra quyết định về cuộc sống của bạn nhiều nhất có thể. SDM là cách hầu hết người lớn đưa ra quyết định hàng ngày.

Video này được ghi lại như một phần của Connections California, một dự án trên toàn tiểu bang của Phụ huynh Giúp đỡ Phụ huynh. Connections California cung cấp thông tin về các chủ đề chuyển tiếp của người lớn cho các gia đình và những người ủng hộ bản thân bị khuyết tật. Tìm tất cả các tài nguyên chuyển tiếp dành cho người lớn tại, https://www.php.com/vi/connections-california-thong-tin-cho-nguoi-lon-co-nhu-cau-dac-biet/