Video này cung cấp cho bạn hướng dẫn các bước cần thiết để đăng ký Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS).

IHSS là một chương trình của tiểu bang California, giúp chi trả chi phí cho người chăm sóc tại nhà cho những người hội đủ điều kiện. Đoạn video này được tạo nên bởi nhân viên tại Phụ Huynh Giúp Đỡ Lẫn Nhau (Cha Mẹ Giúp Đỡ Cha Mẹ) (PHP).