Thông tin về chương trình giáo dục đặc biệt dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Một phụ huynh chia sẻ trải nghiệm của mình đối với hệ thống trường học công, các dịch vụ trị liệu mà con của cô được nhận, và thông tin về Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP).

Video này do Trung tâm Tự kỷ sản xuất, Thăm nom.

English: Information on special education services for individuals with special needs. A parent gives their experience with the public school system and the therapies received for her child and information on IEP.