Tháng Năm 21, 2024 10:00 AM to 12:00 PM

Dịch vụ IHSS chỉ được cung cấp cho những người đang hưởng MediCal, bao gồm cả những người được hưởng dịch vụ theo chương trình Miễn trừ từ các Trung tâm Vùng. Con của quý vị có thể sống tại nhà của quý vị hoặc nhà riêng của mình mà vẫn được hưởng dịch vụ này. Quý vị thậm chí có thể được trả công như là nhà cung cấp dịch vụ. Con của quý vị không phải đang sống trong một cơ sở chăm sóc chuyên môn. Nếu quý vị đang cân nhắc về việc đăng ký chương trình Hỗ trợ Sinh sống, thì cần sử dụng dịch vụ này trước khi được hưởng quyền lợi từ chương trình Hỗ trợ Sinh sống, nếu hội đủ điều kiện.

Nếu con của quý vị đang được hưởng IHSS – người ấy có đang được nhận đủ số giờ dịch vụ theo quyền lợi và nhu cầu phù hợp không? Các dịch vụ được cung cấp dựa trên nhu cầu và có thể bao gồm:

Dịch vụ việc nhà (hút bụi, lau bụi, v.v…)
Các dịch vụ liên quan (chuẩn bị bữa ăn, mua sắm, giải quyết việc vặt, v.v…)
Di chuyển

Dọn dẹp, đảm bảo an toàn sân vườn
Giám sát bảo vệ

Hội thảo này được hỗ trợ một phần bởi Kaiser Permanente, Santa Clara County.

Đặc biệt cám ơn The Health Trust và quận Santa Clara đã biến ước mơ này thành hiện thực!

#IHSS #PUB

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email