Tháng Một 10, 2023 6:30 PM to 8:30 PM

SSI hoặc Thu nhập An sinh Bổ sung là một chương trình liên bang được thiết kế để giúp những người từ 65 tuổi trở lên, người mù hoặc người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em) bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhu cầu cơ bản, chẳng hạn như thực phẩm, quần áo và chỗ ở.

Trong hội thảo trên web này, bạn sẽ tìm hiểu về:
Tính đủ điều kiện của SSI
Quy trình đăng ký
Hồ sơ bệnh án
Danh sách thông tin kém thuyết phục
SSI và công việc
Các lợi ích công cộng khác
SSDI (Bảo hiểm Người khuyết tật An sinh Xã hội) là gì?

Việc đăng ký các dịch vụ SSI có thể gây bối rối và nếu không được chuẩn bị hợp lệ có thể bị từ chối.
Hãy tham gia và tìm hiểu những việc cần làm để tăng cơ hội đạt được kết quả tích cực.

Hội thảo này được hỗ trợ một phần bởi Kaiser Permanente, Santa Clara County.

Đây là một sự kiện Connections California. Connections California, một dự án Phụ huynh giúp đỡ Cha mẹ – Thung lũng Silicon, được thực hiện nhờ sự hỗ trợ hào phóng từ Chương trình Sức khỏe Gia đình Santa Clara.
#CCA

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email