Tháng Tám 16, 2024 11:00 AM to 12:00 PM

SSI/ Thu Nhập An Sinh Bổ Sung là một chương trình liên bang được thiết kế để giúp những người từ 65 tuổi trở lên, người mù hoặc người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em) bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhu cầu cơ bả như thực phẩm, quần áo và chỗ ở. Đây là một trong những phúc lợi quan trọng cho người khuyết tật mà quá trình nộp đơn cần chuẩn bị chi tiết vì điều kiện nghiêm ngặt và tỷ lệ bị từ chối rất cao. Tìm hiểu những việc cần làm để tăng cơ hội đạt được kết quả tối ưu. Mời quý vị tham gia trực tuyến, cùng bàn luận với các tình nguyện viên và phụ huynh nhiều kinh nghiệm.

Trong hội thảo, bạn sẽ tìm hiểu về:
Điều kiện của SSI và Quy trình nộp đơn
Vai trò hồ sơ bệnh án
Danh sách các khuyết tật
SSI và việc làm
Các Phúc Lợi Công Cộng khác
SSDI (Bảo hiểm Người khuyết tật An sinh Xã hội) là gì?
Đặc biệt hỗ trợ nhóm cho người cao niên tại Trung Tâm VASC sau giờ Zoom – 2410 Senter Rd, San Jose.

Đây là sự kiện Connections California, một dự án Parents Helping Parents – Thung lũng Silicon.
Hội thảo này được hỗ trợ một phần bởi Kaiser Permanente, Santa Clara County.

#CCA #phpgiadinhviet #SSI #PUB

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email