Tháng Một 28, 2023 10:00 AM to 12:00 PM

Bộ Phục hồi chức năng California (DOR) có thể cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ tư vấn, đào tạo, kỹ năng việc làm và sắp xếp việc làm. DOR có thể giúp bạn nhận được chương trình đào tạo hoặc các dịch vụ khác mà bạn cần để trở lại làm việc, để bắt đầu công việc mới hoặc tham gia lực lượng lao động lần đầu tiên. Phần này sẽ giải thích vai trò của Khoa Phục hồi chức năng và:

-Làm sao để đăng kí
-Quy trình đủ điều kiện
-Kế hoạch Cá nhân cho Việc làm (IPE)
-Dịch vụ (dịch vụ đào tạo, dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ việc làm được hỗ trợ, dịch vụ trợ giúp cá nhân, v.v.)
-Quyền hạn (với tư cách là người nộp đơn hoặc khách hàng của DOR, chẳng hạn như quyền kháng cáo)

Người thuyết trình:
Sabrina McCall là Người bào chữa của Chương trình Hỗ trợ Khách hàng (CAP) tại Quyền của Người khuyết tật California (DRC).

Sự kiện này được tài trợ một phần bởi Bộ Dịch vụ Phát triển DDS và Chương trình Tiếp cận và Công bằng của nó.

#CCA

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email