Parents Helping Parents đặt niềm tin nơi các tình nguyện viên và luôn trân trọng thời gian và năng lực của họ!

Dù quý vị muốn trở thành tình nguyện viên một lần hay lâu dài*, chúng tôi cũng muốn lắng nghe quý vị! Có rất nhiều cách để quý vị tham gia tình nguyện tại Parents Helping Parents!

– Trở thành người cố vấn cho một gia đình khác.
– Trợ giúp một lần tại các buổi thảo luận và hướng dẫn.
– Hỗ trợ nhóm quản lý tại văn phòng hoặc các dự án hỗ trợ kỹ thuật.
– Hỗ trợ nhóm marketing trong việc tiếp cận cộng đồng.

Hãy tham gia chương trình để cùng chúng tôi xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt ngay hôm nay!

*Một số hoạt động tình nguyện yêu cầu kiểm tra lý lịch. Vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.