Thông tin trong video này chia sẻ rất đơn giản, “Giáo Dục Đặc Biệt là gì?”

Video này rất tốt cho bất cứ ai mới biết về khái niệm này và muốn một lời giải thích nhanh chóng, đơn giản.

Xem các video khác có liên quan: “Làm sao để yêu cầu cho một cuộc đánh giá” và ” Danh mục cho hội đủ điều kiện là gì?” bằng cách bấm vào các đường dây liên kết phía dưới đây!

Parents Helping Parents là một trung tâm đào tạo và thông tin cho phụ huynh (PTI). Chúng tôi nhận được tiền của liên bang để cung cấp thông tin cho các gia đình ở địa phương về cách tận dụng tối đa về giáo dục cho con trẻ của họ. Là một PTI, chúng tôi phục vụ cho các Quận Hạt trong tiểu bang California như sau: San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, San Benito và Monterey. Nếu quý vị cần thêm thông tin hoặc lớp đào tạo để hỗ trợ về giáo dục cho con của bạn, và sống ngoài khu vực vùng Vịnh San Francisco, tìm trung tâm Thông Tin và Đào Tạo cho Phụ huynh (PTI) tại Parent Hub.