Video này là video thứ ba trong loạt video giải thích về các khái niệm cơ bản liên quan đến Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt.

Thông tin trong video này chia sẻ làm thế nào cho một đứa trẻ được xác định để được đủ điều kiện sử dụng trong 13 loại được quy định của luật liên bang theo IDEA (Đạo Luật Giáo Dục Cho Người Có Khuyết Tật). Video này rất tốt cho bất cứ ai mới biết về quy trình này và muốn một lời giải thích đơn giản.

Hai video khác trong loạt video sẽ giải thích “Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Là Gì?” và “Danh mục cho hội đủ điều kiện là gì?”  Bấm vào các đường dây liên kết phía dưới để xem một trong những video đó.

Video này được Parents Helping Parents tạo ra tại San Jose, California . Nếu bạn cần yêu cầu một phiên bản bằng văn bản của kịch bản, liên lạc với chúng tôi tại [email protected]. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn gặp khó khăn khi truy cập Video này.