Chương trình Tự Quyết được phát triển để làm một giải pháp thay thế cho cách cung cấp dịch vụ truyền thống của trung tâm khu vực. Đây là một chương trình tham gia tự nguyện và sẽ mang lại cho các cá nhân nhiều tự do hơn trong cách thức nhận dịch vụ cũng như chọn lựa người cung cấp dịch vụ. Quyền Tự Quyết cho bạn lựa chọn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm cả nơi bạn muốn sống, cách bạn sẽ sử dụng thời gian mỗi ngày và với ai. Quyền Tự Quyết giúp bạn được phát triển các mục tiêu để theo đuổi những kỳ vọng và ước mơ cho tương lai theo cách tiêu dùng như ý muốn của mình. Quyền này nhấn mạnh khả năng kiểm soát, đưa ra quyết định của riêng bạn và tiêu tiền theo cách bạn muốn.

Nếu bạn có thắc mắc, hãy truy cập Câu Hỏi Thường Gặp trên trang web của DDS Bộ Dịch Vụ Người khuyết Tật California, https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently-asked-questions/  Xem ngôn ngữ tùy chọn qua cài đặt vòng cầu Tran

English = Self Determination Program (SDP)