Tháng Sáu 14, 2024 6:30 PM to 8:00 PM

Chúng tôi kính mời bạn tham gia cùng chúng tôi để thảo luận về chủ đề của tháng cũng như cơ hội kết nối với một số nhà cung cấp hỗ trợ cộng đồng của chúng ta và cung cấp các dịch vụ đó

Kỹ năng Chuẩn bị khẩn cấp rất hữu dụng để sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp bất ngờ
Một số điều chúng ta sẽ tìm hiểu trong buổi thảo luận này là:
Tôi nên chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp nào?
Dự trù trước các nhu cầu cơ bản cho kế hoạch an toàn khẩn cấp.
Cách trang bị “Túi Di Chuyển” hoặc “Bộ dụng cụ tại nhà” trong trường hợp khẩn cấp..

Đăng ký
Print Friendly, PDF & Email