Video này là video thứ 5 trong loạt video giải thích về các khái niệm cơ bản liên quan đến Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt.  Trong việc chuẩn bị cho một cuộc thảo luận IEP có thể làm phụ huynh rất căng thẳng.  Đoạn video ngắn này hy vọng sẽ giúp được các phụ huynh hiểu biết được mình có thể bắt đầu từ đâu, có những cách thức lên kế hoạch nào và phụ huynh cần làm gì để đảm bảo rằng mình là một thành viên bình đẳng trong nhóm IEP.  Vì phụ huynh vẫn là đệ nhất CHUYÊN GIA HIỂU RÕ về con mình nhất.

Xem các video khác có liên quan: “Làm sao để yêu cầu cho một cuộc đánh giá” và ”Danh mục cho hội đủ điều kiện là gì?” bằng cách bấm vào các đường dây  liên kết phía dưới đây!

English translation:
This video is the 5th in a series of videos that explain the basics related to Special Education. In preparing for an IEP discussion can be very stressful for a parent. This short video hopes to help parents understand where they can start, what types of planning are available, and what parents need to do to make sure they are an equal member of the team. IEPs. This is important because parents are still the most knowledgeable about their children.