hông tin trong video này chia sẻ giới thiệu về quy trình đánh giá mà theo đó một đứa trẻ được xem xét cho các dịch vụ của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt.  Video này rất tốt cho bất cứ ai mới biết về quy trình này và muốn một lời giải thích đơn giản.

Hai video khác trong loạt video sẽ giải thích “Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Là Gì?” và “Danh mục cho hội đủ điều kiện là gì?”  Bấm vào các đường dây liên kết phía dưới để xem một trong những video tiếp theo!

Video này được Parents Helping Parents tạo ra tại San Jose, California . Nếu bạn cần yêu cầu một phiên bản bằng văn bản của kịch bản, liên lạc với chúng tôi tại [email protected]. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn gặp khó khăn khi truy cập Video này.