shutterstock_34230163
Cung cấp Hỗ trợ và thông tin
cho các gia đình nuôi dạy con cái có nhu cầu đặc biệt
Support for Families Raising
Children & Adults with Special Needs

Việc tìm hiểu các lựa chọn cho giai đoạn chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành không bao giờ là quá sớm. Cổng thông tin Connections California sẽ mở cửa vào năm 2022!

Tìm hiểu thêm

Hãy gia nhập đại gia đình của PHP!
Chúng tôi đang tuyển dụng phụ huynh hoặc anh chị em của những cá nhân có nhu cầu đặc biệt để ứng tuyển vào các vị trí hiện có tại PHP.

Để biết thêm chi tiết