Alamin ang proseso upang matagumpay na makapag-apply ng Supplemental Security Income sa Estados Unidos.

Ang SSI ay isang pederal na programa na dinisenyo upang tulungan ang mga may edad, bulag at may kapansanang mga tao, na may kaunti o walang kinikita. Nagbibigay ito ng pera upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan para sa pagkain, damit, at tirahan.

Ang video na ito ay nilikha ng Parents Helping Parents, isang 501(c) (3) hindi negosyo na nasa San Jose, California. Mangyaring makipag-ugnayan sa Parents Helping Parents para sa tulong sa anumang aksesibilidad na pangangailangan.

 

English:  Learn about the process to successfully apply for Supplemental Security Income in the United States. SSI is a federal program designed to help aged, blind, and disabled people, who have little or no income. It provides cash to meet basic needs for food, clothing, and shelter.  This video was created by Parents Helping Parents, a 501(c) (3) nonprofit located in San Jose, California. Please contact Parents Helping Parents for help with any accessibility needs.

This was recorded in 2018 so please note that the benefit amount changes annually.  The monthly maximum Federal amounts for 2020 are $771 for an eligible individual, $1,175 for an eligible couple, and $392 for an essential person.  Click here for Social Security Administration information about this.